Sektionen för farmaci- och läkemedelshistoria

Apotekarsocietetens sektion för farmaci- och läkemedelshistoria har för närvarande drygt 250 medlemmar. Sektionen, som är medlem av International Society for the History of Pharmacy, har till uppgift att;

  • främja studier av farmacihistoria samt farmacihistorisk undervisning och forskning
  • svara för dokumentation och spridande av kunskap om farmacihistoria
  • bedriva museiverksamhet inom det farmacihistoriska området

För dessa syften har sektionen stött forskning samt sammanställt undervisningsmaterial. Sektionen ajourhåller register över apoteksföremål, läkemedelsförpackningar, recept, receptkuvert, s.k. hängetiketter samt farmacihistoriska bilder. För gamla apotek finns omfattande uppgifter tillgängliga. Sektionsmedlemmar har även sammanställt förteckningar över farmacihistorisk litteratur. Kunskaper om farmacins och läkemedlens historia sprids via olika aktiviteter som föreläsningar och utflykter till historiskt intressanta miljöer samt via medlemstidningen Unicornis. Ett stort antal föremål har lånats ut till apotek och företag för att erinra om tidigare förhållanden. Genom avtal med Apoteket AB är sektionen aktiv i bevarandet av de sex s.k. kulturapoteken i landet.

Sektionen ansvarar för Apotekarsocietetens farmacihistoriska museum. Under fliken kan du göra en virtuell rundvandring på museet. Samlingarna har tillkommit genom insamling och donationer från apotek, företag och privatpersoner. Museet samarbetar med andra museer och medicinhistoriska sällskap samt är medlem i Riksföreningen Sveriges museer och i Nätverket för medicinhistoriska museer. Samlingarna visas för grupper upp till 15 personer. För priser och bokning se fliken, Museum.

Stora delar av apoteks- och läkemedelshistorien är osystematiserad och outforskad, t.ex. läkemedelsinformation och marknadsföring, läkemedelsanvändning, produktutveckling, förpackningar, indragningar. Sektionen söker därför kontakt med personer med kunskaper och intresse för olika delar av farmacihistorien. Skicka frågor och förslag kring sektionens verksamhet till historiker@apotekarsocieteten.se

Kontakt

Anders Cronlund, Ordförande
historiker@apotekarsocieteten.se

Aktuella aktiviteter

För närvarande finns inga aktiviteter publicerade.