Apotekarsocietetens vetenskapliga råd

Apotekarsocietetens vetenskapliga råd inrättades 2016 och har som syfte att:

      • Bidra till att Apotekarsocieteten får en starkare vetenskaplig profil genom en ökad nationell synlighet för frågor med anknytning till framtidens forskning inom läkemedelsområdet.
      • Att forskning kring prioriterade områden inom läkemedelsområdet belyses, kommuniceras och synliggörs för politiker och beslutsfattare och därmed öka kunskapen kring nyttan av en stark nationell forskning inom läkemedelsområdet.

Rådet träffas 2-3 gånger årligen och fattar beslut om aktiviteter för att synliggöra aktuell forskning. Detta kan göras genom exempelvis riktade internationella samarbeten, ta fram underlag till propositioner och remisser, expertutlåtanden, utredningar samt genomföra vetenskapligt inriktade aktiviteter.

Vetenskapliga rådet är organiserat direkt under Apotekarsocietetens VD som även är rådets ordförande.

Övre raden från vänster: Sofia Kälvemark Sporrong, Lisa Bandholtz, Annika Jenmalm Jensen, Karin Meyer
Sittande från vänster: Torkel Gren, Amelie Eriksson Karlström, Sven Kjellström
Saknas: Stefan James

Medlemmar:

Professor Amelie Eriksson Karlström, KTH
Amelie är professor i molekylär bioteknik samt dekan för skolan för bioteknologi. I hennes forskning använder hon kemiska syntesmetoder i kombination med reombinant DNA-teknik för att utveckla kemiskt modifierade proteiner.

PhD Torkel Gren, Recipharm AB
Torkel är Senior Sales Director på Recipharm AB. Han är disputerad i galenisk farmaci och har mer än 25 års erfarenhet av industriell läkemedelsutveckling.

Professor Stefan James, Uppsala Universitet/UCR
Stefan är professor i kardiologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Vetenskaplig Direktör vid Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR), Uppsala universitet. Stefan James har publicerat 373 vetenskapliga arbete och har nyligen tilldelas Athenapriset, som är sjukvårdens största pris för klinisk forskning.

PhD Annika Jenmalm Jensen, Karolinska Institutet/Sci Life Lab
Annika är infrastrukturledare för SciLifeLab. Hon är disputerad inom området läkemedelskemi och har tidigare arbetat inom läkemedelsindustrin.

Docent Sven Kjellström, Lunds Universitet
Sven är disputerad inom analytisk kemi med fokus på separationstekniker med masspektrometri. Han har arbetet inom läkemedelsindustrin och är nu knuten till Lunds universitet där han bl a varit med och startat ett center för masspektrometri.

PhD, Sofia Kälvemark Sporrong, Köpenhamns Universitet
Sofia är samhällsvetare och disputerade i socialmedicin vid Uppsala universitet. Hon är idag lektor och forskargruppsledare vid sektionen för samhälls- och klinisk farmaci vid Köpenhamns universitet.

PhD Lisa Bandholtz, Apotekarsocieteten
Lisa är vetenskaplig sekreterare på Apotekarsocieteten och disputerad inom immunologi vid Karolinska institutet. Hon har tidigare jobbat som vetenskaplig rådgivare och forskare på mindre biotechföretag samt inom större läkemedelsföretag som medicinsk rådgivare inom flera terapiområden.

PhD Karin Meyer, Apotekarsocieteten
Karin har disputerat i farmakologi och har arbetat inom läkemedelsindustrin bl a med kliniska prövningar, VD Apotekarsocieteten och rådets ordförande


 

Kontakt

Karin Meyer
VD
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 61