Ett logiskt andra steg

Idag föreslår regeringen  i en lagrådsremiss att det ska gå att byta ut läkemedel utanför läkemedelsförmånen till ett likvärdigt utbytbart alternativ som finns inom förmånen.

– Bra att ett förslag om detta kommer redan nu. Det är ett logiskt steg i samband med delbetänkandet om enhetliga priser, säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten. En viktig förutsättning är att produkterna som i aktuella fall har bedömts utbytbara av Läkemedelsverket.

Till regeringens pressrelease

Till Apotekarsocietetens remissvar

Ett viktigt första steg

Idag kom lagrådsremissen om nationell läkemedelslista som innebär att all relevant information om läkemedel som förskrivits till en person på recept och hämtas ut på öppenvårdsapotek samlas på ett ställe.

– Ett viktigt första steg mot att få en samlad bild av en persons läkemedelsförskrivning och att förskrivare och andra professioner ska kunna stödja patienten i sin läkemedelsbehandling, säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten.

I sitt remissvar har Apotekarsocieteten lyft vikten av att i en förlängning bör även de läkemedel som ges inom slutenvården komma med för att få en total bild samt att data från registret ska kunna användas för forskning kring läkemedel i användning. Det senare som en del i visionen e-hälsa 2025.

– Samtidigt som arbetet med att införa den nationella läkemedelslistan pågår är det viktigt att hälso- och sjukvården inklusive apoteken ser över arbetsprocesser och informationssamordningen sinsemellan. Nationella läkemedelslistan är ett viktigt verktyg men bör kompletteras med införandet av nya arbetsprocesser mellan alla involverade  professioner menar Karin Meyer.

Till lagrådsremissen
Till Apotekarsocietetens remissvar

Hur vet du det? March for Science fortsätter 2018

Lördagen den 22 april 2017 hölls March for Science i mer än 600 städer runt om i världen. Initiativet kom från USA där forskare och allmänhet ville stå upp för vikten av vetenskap och att forskningsbaserad kunskap används i samhället. Särskilt poängterades att vetenskapen inte känner några gränser och att dess styrka och karaktäristik är mångfald och öppenhet.

I Sverige hölls manifestationer i Stockholm, Göteborg, Luleå, Umeå och Uppsala. Manifestationerna var partipolitiskt obundna.

Nu planeras för nästa steg där både nya organisationer och vi som var med förra året tillsammans vill öka kunskapen bland svenska politiker och allmänheten om vad vetenskap är, hur forskning går till, hur olika forskningsrön kan värderas och varför forskningsbaserad kunskap behövs som beslutsunderlag och för en positiv samhällsutveckling. Målet är att vetenskapliga fakta ska lyftas fram mer än tidigare när politiska förslag debatteras under valåret 2018.

Utgångspunkten är en enkel men slagkraftig fråga: Hur vet du det?, som alla kan ställa till beslutsfattare, medmänniskor och sig själva. Med hjälp av en ”komihåg”-lapp med kontrollfrågor kan vi bli bättre rustade att bedöma de nyheter, rapporter och rön om forskning som vi möter. Till kampanjen kopplas en webbplats, undersökningar, filmer och event. Det första, när kampanjen startar, äger rum runt om i Sverige lördagen den 14 april 2018 då manifestationer på temat Science Marches On kommer att hållas världen över.

Läs mer

Nyfiken på: Sektionen för kliniska studier

Ordförande Karin Leire:

Sektionen för kliniska studier har cirka 1100 medlemmar och är därmed den största sektionen inom Apotekarsocieteten. Vi har en bred uppslutning från forskande företag, CRO-bolag, apotek, läkemedelsdistributörer, konsulter, forskningssjuksköterskor och myndighetsrepresentanter vilket gör våra sammankomster både informationsmässigt givande och mycket livliga. Vi är en kraftfull, oberoende informationskanal.

2018 innebär för oss inom Sektionen för kliniska studier en hel del nytt. Kompetenshöjande aktiviteter är ett självklart fortsatt fokus. Med ICH-GCP och Helsingforsdeklarationen som grundpelare har vi som arbetar med kliniska studier sedan länge arbetat med patientetik och dataintegritet (och med en etikprövningslag som står över PUL), men nu när europeiska dataförordningen GDPR sjösätts i vår behöver även vi vara observanta och agera. Räcker studiens anonymisering av känsliga uppgifter? Hur hanterar vi uppgifter kring kliniker/konsulter/patienter som vi tidigare arbetat med och som kan vara bra att ha för framtiden? GDPR kommer därför att vara ett viktigt fokus i sektionens  aktiviteter under året.

Fortsatt fokus kommer vi även att ha på frågor som utreds och/eller kommer att påverkas av nya EU-direktivet om kliniska prövningar som exvis läkemedelshantering vid kliniska prövningar, biobanker och hantering av prover i dessa, förändringen i ansökningsförfarandet till Etikprövningsnämnd/Läkemedelsverket.

Alla som är medlemmar i sektionen får vårt nyhetsbrev – Prövningen –  3-4 gånger per år. Genom detta får man som sektionsmedlem en uppdatering/sammanfattning av olika event som ägt rum inom området kliniska studier i Sverige, samt krönikor, intervjuer, information om kommande event och ”Frågor & Svar”. Det sistnämnda svarar på praktiska frågor kring t ex tolkning av lagar och riktlinjer där svaren då stämts av med Läkemedelsverket, Etikprövningsnämnd eller annan myndighet. Som medlem har du där en värdefull möjlighet att få svar på frågor som kanske just du har.

Missa inte: Vår sektion har en egen Facebook-sida – följ oss här!

Läs mer om sektionen

Uppföljning av läkemedel måste förbättras oavsett finansieringssystem

Remisstiden är just avslutad för delbetänkandet i Läkemedelsutredningen ”Finansiering , subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt”. I detta redovisas tankar kring olika modeller för finansiering av läkemedel och är en grund för det fortsatta arbetet. I sitt remissvar lyfter Apotekarsocieteten vikten av att oavsett hur finansieringsmodellen kommer att se ut måste möjligheterna till strukturerad uppföljning av läkemedelsbehandling förbättras för att ge bättre underlag för beslut kring prissättning och subvention av nya läkemedel.

Till Apotekarsocietetens remissvar

Läkemedelsvärlden.se söker medicinjournalist/redaktör

Läkemedelsvärlden.se, som ägs av Apotekarsocieteten, söker medicinjournalist/redaktör.

Sista ansökningsdag 5 mars. Läs mer

Stipendier att söka inför hösten 2018

Nu går det att söka stipendier från Apotekarsocietetens stiftelser för fort- och vidareutbildning eller forskning. Forskningsstipendierna är i första hand avsedda för doktoranders deltagande i kurser och konferenser men det utlyses även minst ett post doc stipendium.

Du som är intresserad av att göra examensarbete utomlands hösten 2018 kan söka stipendier för resebidrag.

Sista ansökningsdag 31 mars 2018.

Läs mer

Ny bok om kemikalier och läkemedel och vikten av källkritik

Inte så farligt som många tror: katastrofer och svensk kemofobi är en bok skriven av Lennart Dencker, professor emeritus i toxikologi Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet.

– Kemikaliedebatten i samhället är ganska intensiv och har genom åren kopplats till cancer, neurologiska sjukdomar och nu störningar i vår reproduktionsförmåga. Efter långvarig medial påverkan kan det vara svårt såväl för lekmän som för experter att skilja mellan viktigt och oviktigt i denna debatt, säger Lennart Dencker. Med boken har jag velat lyfta vikten av källkritik och belysa detta genom att beskriva några olyckor runt kemikalieexponering som drabbat människor internationellt och oss svenskar under det senaste halvseklet, läkemedelskatastrofer medtagna. Från dessa har forskare och myndigheter lärt och de har med olika regelverk bidragit till vår idag relativt rena miljö.

Boken har tillkommit i en ambition att fånga det väsentliga av naturvetenskapen toxikologi i någorlunda njutbar form, utan att vara en katalogaria över alla tänkbara kemikalier. För detta finns god information på nätet.

Vad gäller den svenska kemikaliedebatten berörs på djupet växtbekämpningsmedlet Hormoslyr, kvicksilver i amalgam, akrylamid i potatischips och pommes frites, det kortare larmet runt arsenik i ris som påverkade mathållningen i förskolor/skolor, samt hormonstörande kemikalier som förmenta hot mot våra barns utveckling. I huvudsak nedtonas de risker hos den allmänna befolkningen som har varit i fokus i dessa larm.

När det i boken hävdas att vi i Sverige aldrig levt i en miljö mera fri från skadliga ämnen är detta en lika viktig information att förmedla som att den ena eller andra kemikalien man funnit i den nuvarande miljön utgör en risk för vår hälsa, särskilt barnens. Eller att ett hundratusental – och allt flera – kemikalier används i samhället. Historiskt kan vi tänka på ved- och koleldning i tätorter, blyad bensin och partiklar som förorenade gatumiljön, fabriksrök och passiv rökning via föräldrarnas inomhusrökning.

Boken balanserar dessutom den minimala exponering vi utsätts för genom mat och miljö mot de höga doser av läkemedel vi ibland intar. Inte för att avskräcka för användning av läkemedel. Men det kan vara bra att veta att den maximala dagsdosen av det potentiellt levertoxiska paracetamol ligger en miljon högre än intaget många rester av bekämpningsmedel vi finner i Livsmedelsverkets så kallade matkorg.

Boken beställes enklast genom intenetbokhandeln (Ad Libris, Bokus m.fl.). Deras pris är ca. 180:- + ev. portokostnad. Vid större beställningar (minst 10 ex) kontakta Bokförlaget Nya Doxa för ev. rabatt.

Vårt beteende måste ändras för att klara resistensutvecklingen

Karin Meyer, Apotekarsocietetens VD lyfter i en blogg på Läkemedelsvärlden.se vikten av att vi nu måste ändra beteende och tänka efter före för att ha en fortsatt utveckling av nya läkemedelsbehandlingar.

– Antibiotikaresistens är inte bara ett hot mot behandling av infektionssjukdomar utan även ett hot mot andra behandlingar som vi idag tar för givet, säger Karin Meyer. Det gäller exempelvis transplantationer och viss kirurgi som kräver välfungerande infektionsskydd, immunsupprimerande behandlingar som kortison, TNF-α-antagonister, biologiska läkemedel och cytostatika som kan göra patienter till lätta offer för infektioner om vi inte kan erbjuda effektiva antibiotika.

Apotekarsocieteten kommer med start under 2018 att fokusera på läkemedelsresistens där antibiotika är en del men mekanismer kring resistens finns även inom andra områden som exempelvis cancer.

– Just nu sätter vi fokus på antibiotikaresistens och hur dagens antibiotika kan användas på ett bättre sätt. Detta gör vi bl a inom ramen för nätverket PLATINEA (PLATtform för INnovation av Existerande Antibiotika)

Apotekarsocietetens Scheelepristagare 2017 uppmärksammas i Onkologi i Sverige

Professor Charles L Sawyers var mottagare av Apotekarsocietetens Scheelepris 2017. Han fick priset för sitt arbete som lett till insikter om de molekylära mekanismer som orsakar tumörers resistens mot cancerläkemedel vilket har banat väg för utveckling av nya effektiva behandlingar som lett till ökad överlevnad för många patienter. Fokus på hans forskning har varit KML och prostatacancer.

Den 16 november anordnades Scheelesymposiet och i samband med detta gjorde Onkologi i Sverige en intervju med honom. Läs hela reportaget här