Remisser

Apotekarsocieteten är remissinstans inom läkemedelsområdet och besvarar remisser från departement, myndigheter mm.

Detta är ett viktigt sätt att påverka utvecklingen inom läkemedelsområdet. Förutom att besvara remisser arbetar vi även direkt mot myndigheter och departement i vårt opinionsarbete.

Läs mer under Frågor vi driver.

Besvarade remisser under 2018
Besvarade remisser under 2017
Besvarade remisser under 2016

2016-12-20 Apotekarsocietetens remissvar Förslag till SoS föreskrifter om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete

2016-11-14 Apotekarsocietetens remissvar om förslag till föreskrifter om ändring i LVS (HSLF_FS 201634

2016-09-30 Apotekarsocietetens remissvar ang TLVs allmända råd om tillämning vid expediering av läkemedel dnr 22_2016

2016-09-30 Apotekarsocietetens remissvar ang TLVs allmända råd om utvärdering av läkemedel dnr1904_2016

2016-09-15 Apotekarsocietetens remissvar Förslag till SoS föreskrifter om ordination och hantering av läkemedel inom hälso och sjukvård

2016-09-14 Apotekarsocietetens remissvar Anpassning av svensk rätt till EU_förod om klinska lmprövningar

2016-08-31 Apotekarsocietetens remissvar Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning

2016-08-19 Apotekarsocietetens remissvar reviderad förordning 2010_1167 om avgifter för den statliga läkemedelskontrollen

2016-07-11 Apotekarsocietetens remissvar om Ändring i (LVFS 201110) om förteckningar över narkotika

2016-06-23 Apotekarsocietetens remissvar angående förslag till föreskrifter om ändring i LVFS om förskrivning av vissa livsmedel

2016-05-27 Apotekarsocietetens remissvar Effektiv vård SOU 2016_2

2016-05-18 Apotekarsocietetens remissvar på nya föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på djur

2016-04-27 Apotekarsocietetens remissvar Läkemedelsverkets förslag till ändring och omtryck av verkets föreskrifter (LVFS 201214) om säkerhetsövervakning av humanläkemedel

2016-04-15 Apotekarsocietetens remissvar Träning ger färdighet

2016-02-02 Apotekarsocietetens remissvar Dnr 4.1.1-29969 2015 Socialstyrelsens föreskrifter om optikers rekvisition och hantering av läkemedel

2016-02-02 Apotekarsocietetens remissvar Dnr 3.1-2015-106910 ändring i LVs föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel

2016-01-18 Apotekarsocietetens remissvar på Läkemedelsverkets förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter om anmälan av lagerberedning

Besvarade remisser under 2015

2015-11-20 Apotekarsocietetens remissvar ang Förslag till ändring av TLVs föreskrifter om handelsmarginalen

2015-10-27 Apotekarsocietetens remissvar Nästa fas i ehälsoarbetet

2015-10-21 Apotekarsocietetens remissvar socialdepartementet Insatser att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte

2015-10-14 Apotekarsocietetens remissvar förslag till ändring av TLVs föreskrifter med anledning av ny säkerhetslösning mm

2015-10-14 Apotekarsocietetens remissvar förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria)

2015-09-01 Apotekarsocietetens remissvar Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna

2015-08-31 Apotekarsocietetens remissvar Kostnadsansvar för smittskyddsläkemdel

2015-06-17 Apotekarsocietetens remissvar Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillsånd Dnr S20149003FS

2015-05-13 Remiss avseende Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel

2015-04-15 Apotekarsocietetens remissvar angående ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2015-03-30 Apotekarsocietetens remissvar angående utredning att utreda insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte. Dnr 1.1-2014-06-04-105666

2015-03-23 Apotekarsocietetens remissvar angående Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel. Dnr 3.1-2015-012600

2015-03-23 Apotekarsocietetens remissvar angående Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan av tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek. Dnr 3.1-2015-016620

2015-02-25 Apotekarsocietetens remissvar angående Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förfalskning av medicinska produkter och liknande brott, som innebär ett hot mot folkhälsan – Medicrimekonventionen. Ds 2014:41. Dnr. 2014/8155/FS

2015-02-09 Apotekarsocietetens remissvar angående utredningen Unik kunskap genom registerforskning. SOU 2014:45.

2015-01-08 Apotekarsocietetens remissvar angående Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner – förslag till myndighetsövergripande handlingsplan.  Dnr 3.2-43028/2014.

2015-01-07 Apotekarsocietetens remissvar angående Kompletteringsuppgifter till regeringsuppdrag avseende Apoteksombud. Dnr S 2013/2702/FS

Kontakt

Birgitta Karpesjö
Kommunikationsansvarig Birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se Telefon: 08 723 50 42